Vanliga frågor

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna vi får🔅


Allmänt om solceller ☀️

Vad är skillnaden på solfångare och solceller?

Solfångare producerar värme/varmvatten som överförs i rör och solceller producerar el som överförs i elkablar. Vi erbjuder bara solceller för elproduktion då vi tycker att denna teknik blivit så bra och billig att den är mest fördelaktig för alla kunder.

Solcell, solpanel, solcellsmodul?

Kärt barn har många namn. I dagligt tal används alla dessa begrepp lite slarvigt för att beskriva samma sak. Men tekniskt sett består en vanlig solpanel (även kallad solcellsmodul) av en mängd sammankopplade solceller. Solpanelen består i sin helhet av kiselbaserade solceller, bakkontakt, aluminiumram och en framsida av härdat, antireflexbehandlat glas. Det finns så klart varianter på solpaneler, men vanligast i dagsläget är sammansättningen som beskrivs ovan.

kW och kWh?

Effekt anges i enheten Watt (W) och energi anges i enheten Wattimme (Wh). En lampa med effekten 10 W som är i gång i en timme har förbrukat 10 Wh. När det kommer till solcellsanläggningar är det vanligast att man pratar i termer om kilowatt och kilowattimmar. Med en solcellsanläggning på 10 kW avses den sammanlagda märkeffekten för alla ingående paneler. Hur många kWh anläggningen producerar är beroende av plats, väderstreck, lutning och tiden den är aktiv.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel. Solinstrålningen är nästan lika hög här som i Centraleuropa och tillsammans med våra breddgraders låga årsmedeltemperatur bidrar detta till lika hög elproduktion i Sverige som i t.ex Tyskland. Det svala klimatet innebär också att en solpanel i Sverige uppvisar mindre moduldegradering över tid än motsvarande solpanel i ett varmare land.

Kan man lagra överskottselen?

Batterilagring gör att du kan lagra överskottselen som produceras från din solcellsanläggning. Under dagen producerar anläggningen som mest solenergi, men i de flesta fall är energibehovet större under kvällen. Med ett batterilager går det att tillfälligt lagra energiöverskottet under dagen för att senare tillhandahålla det under kvällen och natten. Den lagrade solenergin gör att du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elprisets variation. Läs mer om batterilagring på vår produktsida HÄR

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

En vanlig solcellsanläggning som är ansluten till elnätet slutar att producera av säkerhetsskäl. Växelriktaren bryter automatiskt utmatningen av solel när nätspänningen försvinner. För att komma runt problemet vid strömavbrott behövs ofta ett batterilager kopplat till solcellsanläggningen för att den ska vara möjlig att använda som reservkraftsanläggning. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

Behöver solceller underhåll?

Solcellsanläggningar omfattas i regel inte av några större underhållsbehov. Smuts på panelerna brukar rinna av i samband med regn, och snö glider enkelt av även under kortare töperioder.

När solpanelerna är snötäckta är det vanligt att produktionen minskar betydligt eller avstannar helt. Trots detta behöver man inte oroa sig att det påverkar den totala årsproduktionen nämnvärt eftersom det är en liten del av solcellsanläggningens produktion som sker under vintern. Kostnaden för att ta bort snötäcket överstiger normalt värdet av elproduktionen.

Vid extrema snömängder kan det dock finnas anledning att skotta bort snö för panelernas och takets hållbarhet. Du bör inte på egen hand försöka ta bort snö från solcellerna då detta kan vara förenat med risker för både solpaneler och dig själv.

Den person som utför snöröjningen ska alltid använda korrekt säkerhetsutrustning. Man bör även se till att lämna några centimeter snö kvar på panelerna för att inte riskera att repa glaset.

Våra solcellsanläggningar dimensioneras alltid efter installationsplatsens förutsättningar samt aktuella vind-och snölaster i våra norrländska väderförhållanden.

Lönar det sig med solceller?

Det korta svaret är ja, men återbetalningstiden från en anläggning till en annan varierar beroende på flera faktorer. För mikoproducenter görs följande besparingar/intäkter när man producerar sin egen solel.

Sparad el (den el som produceras och används inom fastigheten):

Elhandelspris (på elhandelsbolagets faktura). 0,83 kr/kWh (inkl moms och elcert)

Energiskatt (på nätbolagets faktura). 0,45 kr/kWh

Elöverföringsavgift (på nätbolagets faktura). 0,22 kr/kWh

=

ca 1,5kr/kWh

Överskottsel (den el som produceras och säljs som överskott ut på nätet): 

Elhandelspris (på elhandelsbolagets faktura). 0,6 kr/kWh (inkl moms)

Nätnyttoersättning (på nätbolagets faktura). 0,05kr/kWh

+

Skattereduktion (erhålls som förtryckt belopp i din deklaration, Skatteverket. Kontrolluppgiften skickas från ditt nätbolag). 0,6 kr/kWh

=

ca 1,25kr/kWh

Hur länge håller en solcellsanläggning?

En grundförutsättning för att en solcellsanläggning ska hålla länge är att montagesystemet håller god kvalitet och är korrekt dimensionerat utifrån takets bärande konstruktion, takets ytskikt, samt dimensionerande snö- och vindlast. Ett bra montagesystem ger solpanelerna rätt stödpunkter underifrån och medger att kabelförläggningen kan utföras på ett säkert och hållbart sätt. I våra bästa montagesystem ligger allt kablage skyddat i metallkanaler. I billigare montagesystem utförs kabelförläggningen till största delen med ”stripes”, även kallade buntband, i plast. När plasten åldras riskerar buntbanden att brista och kablaget riskerar att falla ned på takytan. Där uppstår skavsår på kablaget och fukt tränger in som gör att systemet kortsluts på sikt. Vi tror att många av Sveriges anläggningar kommer få driftstörningar pga dålig kabelförläggning , snarare än att själva panelerna går sönder. Ett dåligt montagesystem kan också förstöra takets ytskikt som gör att vattenläckage uppstår. I värsta fall sitter inte panelerna fast och blåser av taket vid en storm eller följer med snön ner vid nästa takras.Ofta är montagesystemens utformning bristfälligt beskriven i solcellsofferter. Vi hjälper dig gärna att förklara skillnaderna mellan olika montagesystem. Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig!

Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning sitter monterad på fasad och är över 40 år gammal och fortfarande i drift. Dock har anläggningens växelriktare behövt bytas. Paneltillverkarna har under åren som gått förfinat panelkonstruktioner och effektiviserat tillverkningsprocesser, vilket gör det rimligt att anta att solcellsanläggningar som installeras idag kan hålla minst lika länge, eller längre, under förutsättning att montaget är korrekt utfört. Man får dock räkna med att byta ut växelriktaren under livslängden.

Det är alltså viktigt att tänka på att taket är i gott skick och helst håller minst lika länge som solcellerna!

Vi erbjuder solpaneler med produktgaranti från 15–30 år och effektgaranti från 25–30 år.

Förutsättningar för solelproduktion☀️

Kan jag ha solceller?

  • Skuggning: Dagens solpaneler hanterar skuggning betydligt bättre än vad de gjorde för bara några år sedan. Man bör dock ändå eftersträva så skuggfria förhållanden som möjligt för sin solcellsanläggning. Du bör ha en fri yta på hustak, garagetak, fasad eller mark utan skuggande objekt. Närliggande föremål såsom flaggstänger, skorstenar, träd etc. påverkar energiutbytet negativt.
  • Väderstreck: En anläggning behöver inte vara riktad rakt mot söder för att ge bra produktion. Till exempel ger öst/väst-anläggningar bra produktion som dessutom fördelas över hela dagen, dock på bekostnad av lägre total årsproduktion jämfört med en anläggning riktad mot söder.
  • Lutning: Allt från platta tak till fasader har potential att ge utrymme för bra solcellsanläggningar, dock skiljer sig monteringsförfarandet beroende på förutsättningarna och det vanligaste är takparallella installationer på 10–45°

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

I de flesta fall behövs inte bygglov så länge solcellerna monteras takparallellt. Det finns dock undantag, varför vi alltid rekommenderar att kolla med sin kommun först, se boverkets lista för samtliga kommuners webbsidor om byggande och boende HÄR

Om våra solcellsanläggningar ☀️

Vad ingår i era nyckelfärdiga solcellsanläggningar?

Här ingår solcellsmoduler, växelriktare, infästningsmaterial, takmontering och elinstallation. Vi hanterar också för- och färdiganmälan till ditt elnätbolag. Dessutom finns vi tillgängliga även efter färdig installation med service- och teknisk support via både mail: support@jnsolar.se och telefon: 010 – 405 50 16

Vilka komponenter använder ni er av?

För säkerställa ett tryggt köp levererar vi anläggningar med väl beprövade komponenter från branschens ledande tillverkare. Se ett urval av våra leverantörer HÄR

Varför säljer ni inte paneler med optimerare?

Enkla lösningar är oftast de bästa. Med moduloptimerare installeras extra elektriska komponenter bakom varje eller varannan panel på taket, i syfte att styra ström och spänning på panelnivå i stället för strängnivå. Med skugghanteringsegenskaperna för dagens paneler och effektiviteten hos vanliga strängväxelriktare erhålls dock i de flesta fall inga fördelar med moduloptimerare. Däremot riskerar man i stället att få en anläggning med ett inbyggt framtida servicebehov och betydande elektromagnetiska störningar, i synnerhet om installatören inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap.

I bilden nedan visas produktionsdata från en av våra anläggningar i Östersund. Våra data visar att Solaredge levererar 3–4% mindre energi varje månad jämfört med en Huawei-växelriktare.

Monterar ni solcellsanläggningar på vintern?

Ja, vi installerar  nyckelfärdiga solcellsanläggningar året om i mellersta Norrland och vi har lokalkontor i Timrå, Östersund och Bollnäs. Vid rätt förutsättningar och möjlighet till att röja snön från installationsplatsen går installationen även att utföra under vinterhalvåret. Alla årstider har sina fördelar och nackdelar och så länge det finns medvetenhet kring dessa medför det inte några större problem.

Går det att få stöd eller bidrag när man köper solceller? ☀️

Utökat skatteavdrag för privatpersoner som investerar i grön teknik 2023!

Från årsskiftet 2023 höjs avdraget för grön teknik för privatpersoner som installerar solceller till 20 procent. Avdraget fungerar på liknande sätt som med rut och rot och du får avdraget direkt på fakturan. Här kan du läsa om vad den nya skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som vill installera solceller.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

1. Installation av nätanslutna solcellssystem. Skattereduktion ges med 20% av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?

Nej. Skattereduktionen för grön teknik gäller bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen.

(Källa: Skatteverket)

Momsavdrag för solceller och individuell mätning och debitering

I slutet på 2020 kom Skatteverket med ett ställningstagande som beskriver vad som är avgörande för om el ingår i hyran eller om det i stället är fråga om ett separat och skattepliktigt tillhandahållande från hyresvärdens sida. Vidare beskrivs i vilka fall avdragsrätt finns för ingående skatt på en hyresvärds olika inköp som har anknytning till den skattepliktiga försäljningen av el. Detta innebär att exempelvis bostadsrättsföreningar i vissa fall har rätt att göra momsavdrag på investeringen när man installerar solceller. Skatteverkets ställningstagande går att läsa HÄR

Solceller och elbil?🔌

Hur laddar jag elbilen med egen solel?

När solen skiner laddas bilen från solcellerna. På natten laddas bilen i stället med el från elnätet. När bilen inte laddar och solen skiner används elen från solcellerna till resten av hushållet och/eller matas in på elnätet till överskottsförsäljning. Exakt hur användningen av solelen ser ut beror på hur stor solcellsanläggning du har och ditt användarmönster. Vi erbjuder laddboxar med smart styrning som tar hänsyn till både solelproduktion och din interna förbrukning samtidigt som du kan övervaka energiflödena i realtid.

Hur långt kan jag köra på solel?

Räkna med att det går åt cirka 2–3 kWh per mil att köra en elbil, beroende på modell och körbeteende. Det räcker med 3 kW solceller för att producera motsvarande mängd energi som krävs för att ladda elbilen med 1000–1500 mil årlig körsträcka. En genomsnittlig villa har dock takytor som tillåter större solcellsanläggningar än så.

Vilken typ av laddning används och hur benämns laddbara elbilar? 

Det finns flera sätt att ladda en elbil på beroende på hur bilen används och det beteendemönster som föraren har. 

  • Normalladdning: Den laddning som man gör nattetid hemma, eller kanske en liten stund på jobbet. 
  • Destinationsladdning: Används då föraren laddar elbilen utanför ett shoppingcenter eller liknande för att förlänga räckvidden med några mil, när föraren ändå gör ett stopp. 
  • Snabbladdning: Denna laddning används vid långresa, då man måste göra ett laddstopp för att nå den räckvidd som resmålet kräver. 

Benämning av laddbara elbilar. 

  • Rena elbilar: Har en eller flera elmotorer och laddas från elnätet. Dessa har beteckning BEV, Battery electric vehicle = rena elbilar 
  • Laddhybridbilar: Har både el- och förbränningsmotor och kan laddas från elnätet. Dessa har beteckning PHEV, Plug-in hybrid electric vehicle = laddhybridbilar 

Vilka typer av kontakter har elbilar? 

Gällande regler och standard för europeiska fordon är det Typ 2-kontakt som används vid normalladdning och deras motsvarighet för snabbladdning heter CCS (Combined Charging System). Sammanfattningsvis kan sägas att nya elbilar och laddare i Europa kommer stödja denna standard. Äldre elbilar och laddhybrider tillverkade i USA eller Asien har haft en Typ 1-kontakt som används vid normalladdning och deras motsvarighet för snabbladdning heter CHAdeMO. Det här var innan EU bestämde att CCS skulle vara EU-standard. 

När Tesla lanserade Model S hade ännu inte CCS-standarden kommit utan de har haft en egenutvecklad kontakt på sina elbilar och egna snabbladdningsstationer för laddning med hög effekt. Teslaägare med äldre bilar kan köpa till en adapter som gör det möjligt att använda CCS.

Kan man återanvända och återvinna batterier från elbilar? 

Ja, batterierna från en elbil har längre livstid än andra batterier, och det finns mycket kapacitet kvar, även när de inte lever upp till kraven för en elbil. Batterierna kan t.ex. återanvändas i reservkraftsanläggningar eller som lagring av förnybar energi som drivs av vatten, vind- och solkraft. Systemen för energilagring kommer bli allt mer lönsamma i takt med att elnäten blir smartare. Batterikomponenter kommer inte bara att hämtas från gruvdrift i framtiden. De måste också komma från återvinning. Förmågan att återvinna dessa material kommer att driva på utvecklingen vi ser med ökningen av elektriska fordon. Återvinningsprocessen som Tesla tagit fram att batterier motsvarande en kapacitet på 1000 kWh kan återvinnas och ge material nog att producera batterier med en samlad energimängd på 921 kWh. Motsvarande 92 procent. Målsättningen är att varje batterifabrik också ska ha ett center för återvinning.

Batteritillverkaren Northvolt arbetar för en cirkulär affärsmodell och kommer ha egen återvinningsanläggningen i anslutning till batterifabriken. 

Hur är det med utsläppen vid tillverkning av elbilsbatterier? 

Det är ingen hemlighet att tillverkningen av batterier till elbilar är energikrävande och orsakar utsläpp som är negativt för miljön. Energiåtgång är ett grundläggande dilemma vid batteritillverkning, och vid batteriproduktion i ett kolbaserat energisystem bygger man onekligen in en CO2-skuld innan bilen ens har startat. 

Batteritillverkning sker idag miljövänligare än för några år sedan och tillverkarna siktar mot 100 % förnybar energi i produktionen. LG Chem, CATL, BYD, Panasonic, Tesla och andra satsar därför stort för att möta marknadens krav och utmaningar. Detsamma gäller Northvolt, ett svenskt företag som startat batteritillverkning i stor skala med förnybar energi från svensk vattenkraft. 

Genomgång av Laddboxen Zappi

Utförlig beskrivning av Zappi laddbox för elbil hemma https://www.youtube.com/watch?v=pVqsUFEymlQ&ab_channel=Sundhult