Vanliga frågor

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna vi får🔅


Allmänt om solceller ☀️

Vad är skillnaden på solfångare och solceller?

Solfångare producerar värme/varmvatten som överförs i rör och solceller producerar el som överförs i elkablar. Vi erbjuder bara solceller för elproduktion då vi tycker att denna teknik blivit så bra och billig att den är mest fördelaktig för alla kunder.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel. Kallare temperatur påverkar solcellernas elproduktion positivt, eftersom det sänker dess arbetstemperatur, vilket gynnar svensk solelproduktion. Solinstrålningen är nästan lika hög här som i Centraleuropa och med våra breddgraders låga årsmedeltemperatur bidrar detta till lika hög elproduktion i Sverige som i t.ex Tyskland.

Kan man lagra överskottselen?

Batterilagring gör att du kan lagra överskottselen som produceras från din solcellsanläggning. Under dagen producerar anläggningen som mest solenergi, men i de flesta fall är energibehovet större under kvällen. Med ett batterilager går det att tillfälligt lagra energiöverskottet under dagen för att senare tillhandahålla det under kvällen och natten. Den lagrade solenergin gör att du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elprisets variation. Läs mer om batterilagring på vår produktsida HÄR

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

En vanlig solcellsanläggning som är ansluten till elnätet slutar att producera av säkerhetsskäl. Växelriktaren bryter automatiskt utmatningen av solel när nätspänningen försvinner. För att komma runt problemet vid strömavbrott behövs ofta ett batterilager kopplat till solcellsanläggningen för att den ska vara möjlig att använda som reservkraftsanläggning. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

Förutsättningar för solelproduktion☀️

Kan jag ha solceller?

  • Skuggning: Du bör ha en fri yta på hustak, garage eller mark, utan skuggande objekt. Näraliggande föremål som skymmer solen, t ex flaggstänger, skorstenar, träd etc. påverkar energiutbytet negativt.
  • Takriktning: Ytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
  • Taklutning: Ytan har en lutning på 10-45 grader. Även andra lutningar fungerar bra, men monteringsförfarandet blir annorlunda

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

I de flesta fall behövs inte bygglov så länge solcellerna direkt på taket i samma lutning som taket. Men du bör alltid kolla med din kommun, se boverkets lista för samtliga kommuners webbsidor om byggande och boende HÄR

Om våra solcellsanläggningar ☀️

Vad ingår i era nyckelfärdiga solcellsanläggningar?

Här ingår solcellsmoduler, växelriktare, infästningsmaterial, takmontering och elinstallation. Vi hanterar också för- och färdiganmälan till ditt elnätbolag. Dessutom finns vi tillgängliga även efter färdig installation med service- och teknisk support via både mail: support@jnsolar.se och telefon: 010 – 405 50 16

Vilka komponenter använder ni er av?

För säkerställa ett tryggt köp levererar vi anläggningar med väl beprövade komponenter från branschens ledande tillverkare. Se ett urval av våra leverantörer HÄR

Går det att få stöd eller bidrag när man köper solceller? ☀️

NYHET: Ansökningar om solcellsstöd under 2020 ska åter igen kunna prövas!

Nu har regeringen beslutat om förordningsändringar för att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar om solcellsstöd och lämna stöd till dem som uppfyller kraven.

I vårändringsbudgeten avsattes medel för att möjliggöra för fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd att få ta del av stödet. De som kan komma ifråga för stöd är privatpersoner som

  • har ansökt om stöd hos länstyrelsen senast den 7 juli 2020
  • påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021
  • för övrigt uppfyller kraven i förordningen

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Det är alltså först efter detta datum som länsstyrelserna kan börja handlägga dessa ärenden. Läs hela pressmeddelandet från regeringen HÄR

(Källa: Regeringen)

Privatpersoner kan från och med 2021 få skatteavdrag för grön teknik!

Du som ska installera grön teknik kan nu få skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Avdraget fungerar på liknande sätt som med rut och rot och du får avdraget direkt på fakturan.

Denna skattereduktion ska ersätta det statliga bidraget som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

1. Installation av nätanslutna solcellssystem. Skattereduktion ges med 15% av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

(Källa: Skatteverket)

Solceller och elbil?🔌

Hur laddar jag elbilen med egen solel?

När solen skiner laddas bilen från solcellerna. På natten laddas bilen istället med el från elnätet. När bilen inte laddar och solen skiner används elen från solcellerna till resten av hushållet eller så matas den in på elnätet. Välj ett solcellspaket som är dimensionerat för din bil och dina körvanor så kommer den el som solcellerna producerar över året att motsvara ungefär den el som krävs för att driva bilen.

Hur långt kan jag köra på solel?

Räkna med att det går åt cirka 2-3kWh per mil att köra en elbil, beroende på modell och körbeteende. En 3kW solcellsanläggning räcker till att ladda elbilen med 1000-1500mil årlig körsträcka.